Regulamin

Regulamin Dekokreatora internetowego

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Dekokreator internetowy Rem experience dostępny pod adresem internetowym https://www.rem-xp.pl/, prowadzony jest przez Beatę Sochańską. Beata Sochańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rem experience Beata Sochańska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6941585289 , REGON 021857253

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Dekokreatora i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 • 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca usługi – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rem experience Beata Sochańska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6941585289, REGON 021857253.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Dekokreatora.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Dekokeratora.
 5. Dekokreator – internetowy kreator dekoracji ściennych prowadzony przez Spzedawcę usługi pod adresem internetowym: https://www.rem-xp.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Dekokreatora internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Dekokreatora.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza Dekokreatora  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży usługi.

 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Dekokreatorze umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie i dostosowanie wzoru oraz zatwierdzenie zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży usługi.
 2. Usłua – usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Dekokreatora internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 • 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy:

Rem experience Beata Sochańska, ul.Tęczowa 6, 59 – 500 Złotoryja

 1. Adres e-mail Sprzedawcy usługi: remexperience2014@gmail.com
 2. Numer telefonu Sprzedawcy usługi: 695 867 245
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy usługi:

PKO BP SA 58 1020 3017 0000 2202 0264 7923

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 • 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu …………………………….,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 • 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Dekokreatora spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Dekokreatora internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 1. Przeglądanie przeglądanie wzorów  nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na usługę możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 1. Ceny są podane w polskich złotych i są cenami końcowymi – firma Rem experience Beata Sochańska nie jest podatnikiem VAT.

 • 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Skorzystać z Dekokreatora w następujących krokach:
 1. a) wypełnić formularz/kwestionariusz osobowy
 2. b) wybrać i dostosować wzór
 3. c) zatwierdzić zamówienie
 1. Po zatwierdzeniu zamówienia należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% kwoty końcowej oraz ustalić termin realizacji zamówienia z Rem experience Beata Sochańska pod adresem mailowym remexperience2014@gmail.com lub telefonem: 695 867 245
 2. Do każdego zamówienia spoza Wrocławia należy doliczyć koszt dojazdu do danego miasta w kwocie 50gr za kilometr w tą i z powrotem. Dla przykładu koszt dojazdu z Wrocławia do Łodzi wyniesie 217zł w obie strony.

 • 8

Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za zaliczkę:
 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy usługi.

 • 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży usługi między Klientem a Sprzedawcą usługi następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Dekokreatorze internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku płatności przelewem przez Klienta, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 5. Dostawa usługi do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy usługi (w tym opłaty za transport) są wskazywane Klientowi na stronach Dekokreatora internetowego lub na stronie www.rem-xp.pl

 • 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży jest objęta usługa o charakterze rękodzieła.
 2. Usługa ta nie podlega reklamacji.
 3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się jedną poprawkę usługi.

 • 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 • 13

Dane osobowe w Dekokreatorze

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Dekokreatora internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Dekokreatora internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży usługi.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 • 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Dekokreator internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.